Adres:20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 108/34
Telefon: +48 509 394 264

Artykuły

Współautor artykułu do książki Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka pt. Zasady tworzenia przyjaznego środowiska sensorycznego dla osób z autyzmem. GWP, Sopot 2017

Zaburzenia sensorycznej integracji u dziecka z Zespołem Aspergera. WFW, Warszawa 2013

Praca z dzieckiem agresywnym, „Edukacja i Dialog” 3/2008 (196)

Postawy Rodzicielskie Wobec Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, „Edukacja i Dialog” 11/2008 (202)

 Ku Dorosłości” (program nauczania dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym na II etapie edukacyjnym), „Rewalidacja 2(30)/2011”

 

 

Facebook
Facebook
Facebook